AWZI Houtrust

Onze core business: het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Dit doen we in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag.

Proces Houtrust

1. Zuivering van grove vaste stoffen
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust is oorspronkelijk gebouwd in 1967 en in de jaren 1988 en 1995 op onderdelen aangepast aan de (milieu)eisen van die tijd. Toch was rond 2000 de zuiveringsinstallatie behoorlijk verouderd en niet meer in staat om de stroom afvalwater van Haagse huishoudens en bedrijven adequaat te zuiveren. AWZI Houtrust kon niet voldoen aan de strengere Europese eisen voor de verwijdering van stikstofverbindingen. Voldoende reden om deze afvalwaterzuiveringsinstallatie, na het gereedkomen van de nieuwe AWZI Harnaschpolder, eens stevig onder handen te nemen. In 2007 en 2008 is AWZI Houtrust dan ook ingrijpend gerenoveerd. Met de huidige zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden (v.e.’s) kan de installatie probleemloos het afvalwater zuiveren van inwoners en bedrijven van Den Haag en omstreken. Op een terrein met een oppervlakte van 5 hectaren kan AWZI Houtrust gemiddeld per dag bijna 79.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 2.600 tankwagens.

Het biologische afvalwaterzuiveringsproces is even ingenieus als eenvoudig: we zetten miljarden bacteriën in die voor ons het eigenlijke werk doen en letterlijk de afvalstoffen in het water opeten. In feite precies zoals in de natuur, maar dan op gecontroleerde wijze in het groot. Het gehele zuiveringsproces verloopt volledig automatisch. De operator kan op afstand inloggen en, indien nodig, ingrijpen.

Nadat het afvalwater met pompstations naar de AWZI is gebracht, halen roosters direct bij binnenkomst op de zuivering, grove vaste stoffen (papier, plastic, hout, textiel) uit het afvalwater. Dit ‘roostergoed’ komt na reiniging in containers terecht en wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie buiten de AWZI.


2. Voorbezinktank
In de voorbezinktank komt het afvalwater tot rust, wordt drijfvuil (oliën en vetten) afgeroomd en zakken zwaardere, niet-oplosbare deeltjes (bezinksel) naar de bodem om daar een laag slib te vormen. Dit zogeheten ‘primaire slib’ gaat naar de slibverwerkingsinstallatie en komt niet meer terug in het zuiveringsproces.


3. Actief slib
Het actief slibsysteem is het hart van de biologische zuivering. Dit bevat grote hoeveelheden bacteriën – ‘actief slib’ – die voortdurend in contact zijn met het afvalwater, afwisselend in een zuurstofarme / zuurstofloze omgeving en in een zuurstofrijke omgeving.


4. Biologische reiniging
Het resultaat van deze zuiveringsstappen is een verwijdering van ongeveer 80% van de stikstof- en fosfaatverbindingen en van meer dan 90% van de organische vervuiling.


5. Nabezinktanks
Na deze biologische reiniging komt het slib-watermengsel tot rust in nabezinktanks, waar het actief slib – met de bacteriën die al het vuil uit het afvalwater hebben opgegeten – naar de bodem zakt en gedeeltelijk retour gaat naar de biologische tanks om opnieuw het schoonmaakwerk te doen. Het is erg belangrijk dat het afvalwater lang genoeg in de nabezinktanks blijft, zodat het actief slib ruimschoots de gelegenheid krijgt naar de bodem te zakken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt naar het effluentgemaal voor verder transport. Samen met het effluent van AWZI Harnaschpolder wordt het gezuiverde afvalwater van Houtrust door een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte gepompt, alvorens ver uit de kust in de Noordzee terecht te komen.


6. Slibindikking
Het primaire slib uit de voorbezinktanks (slibstroom-1) en het overtollige actief slib uit de nabezinktanks (slibstroom-2) worden ingedikt, om zoveel mogelijk water uit het slib te verwijderen. Vervolgens gaat het slib naar de slibgistingstank.


7. Vergistingsproces
In de slibgistingstanks wordt het slib afgebroken bij een temperatuur van 35ºC. Tijdens dit vergistingsproces komt biogas vrij.


8. Energie opwekking
Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof voor de gasmotoren, die warmte en elektriciteit opwekken voor de zuiveringsinstallatie. Met de opgewekte energie wordt voor ruim 40% in de eigen energiebehoefte voorzien.


9. Slibontwatering en afvoer
Nadat het slib is uitgegist, ontwateren we de overgebleven slibmassa in de slibontwateringscentrifuge, waarna een geconcentreerd afvalproduct overblijft. Vrachtauto’s – per week zo’n dertien volle wagens – transporteren dit ontwaterde slib naar de slibverbrandingsinstallatie van HVC in Dordrecht, die gezamenlijk eigendom is van meerdere waterschappen en gemeenten.


10. Luchtbehandeling
AWZI Houtrust beschikt over 3 luchtbehandelingsinstallaties, één voor de voorzuivering, een voor de  slibbehandelingsinstallatie en één voor de slibverlading. De eerste bestaat uit een gaswasser, waarbij lucht in contact wordt gebracht met water, onder toevoeging van chemicaliën. De tweede is een biologisch filter, terwijl de luchtbehandelingsinstallatie van de slibverlading bestaat uit 4 aktief kool filters.

80.000 m3 per uur, wordt via de schoorsteen afgevoerd, waarvoor strenge emissie eisen gelden.


11. Energie
Om het biologisch zuiveringsproces goed te laten verlopen dient zuurstof aan het water te worden toegevoegd. Dit geschiedt door lucht in de beluchtingstanks te blazen. De blowers die deze lucht aan moeten voeren zijn grote energieconsumenten van de AWZI. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater, samen met het gezuiverde water van AWZI Harnaschpolder, via een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte ver uit de kust in de Noordzee worden geloosd.

De benodigde elektriciteit voor de zuivering van het inkomende afvalwater en het transport van het gezuiverde water naar de Noordzee, wordt deels betrokken van het energiebedrijf en deels door eigen generatoren opgewekt. Het methaangas, dat voor de generatoren wordt gebruikt, wordt gevormd in de vergisters waar de verschillende slibstromen van de AWZI samenkomen. De gasgeneratoren hebben voldoende capaciteit om bij uitval van de energielevering door het nutsbedrijf in 90% van de tijd al het inkomende water volledig te zuiveren.